June 24, 2016

Studio dog, Rocky celebrating Friday!

Studio dog, Rocky celebrating Friday!

Instagram filter used: Hefe